Fri, 12 Oct 2012 10:23:58 +0200 Initial commit
Simon Chabot <simon.chabot@logilab.fr> [Fri, 12 Oct 2012 10:23:58 +0200] rev 0
Initial commit
(0) tip